• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

گزارش بورس فلزات 9 بهمن ماه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

گزارش بورس فلزات به تاریخ 96/11/09

ورق گرم B :(افزایش583ریال نسبت به عرضه قبلی)
 تقاضا: 25520 تن
عرضه:50380 تن
به قیمت میانگین رقابتی 25070 ریال

ورق گرم C:(بدون تغییر قیمت)
تقاضا:15400
عرضه: 25300 تن
به قیمت پایه 23500 ریال

ورق سرد:(بدون تغییر قیمت)
تقاضا: 2800 تن
عرضه: 6000 تن
به قیمت پایه 27977 ریال

ورق گالوانیزه:(31ریال افزایش)
تقاضا: 3850 تن
عرضه: 3500 تن
به قیمت میانگین رقابتی:34311 ریال

ورق قلع اندود:(بدون تغییر قیمت)
تقاضا:400 تن
عرضه:1700 تن
به قیمت پایه 39561 ریال