• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

افزایش 48 درصدی قیمت ورق گالوانیزه در بورس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

-ورق  گرم  HB
قیمت پایه 41588 ریال
حداکثر قیمت ۴۶۹۹۹ ریال
حداقل ۴۵۰۶۹
میانگین ۴۵۷۸۰ ریال

-ورق  گرمHC
قیمت پایه 30794 ریال  
حداکثر ۳۸۵۰۹
حداقل ۳۶۰۰۰
میانگین ۳۸۰۳۸

-ورق سردB
قیمت پایه  39000ريال
حداکثر ۶۲۴۱۵ ریال
حداقل ۵۳۷۰۹
میانگین ۵۴۳۲۹

-ورق گالوانیزه
قیمت پایه 51244ریال
حداکثر ۷۷۷۸۶
حداقل ۷۵۱۲۹
میانگین ۷۵۹۰۹ ریال

-ورق قلع اندود
قیمت پایه 68531 ریال
حداکثر ۱۱۰۰۰۹
حداقل ۱۰۰۰۰۹
میانگین ۱۰۴۲۶۴ ریال