فروش ورق گالوانیزه روی اندود 96/10/11

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/38 1000 40,900
0/43 1000 39,800
0/45 1000 38,800
0/45 1250 __
0/48 1000 38,800
0/48 1250 38,500
0/58 1000 37,800
0/58 1250 37,800
0/68 1000 36,700
0/68 1250 36,700
0/78 1000 36,700
0/78 1250 36,700
0/88 1000 36,700
0/88 1250 36,700
0/98 1250 36,800

Faraz Trading Group © 2019