فروش ورق گالوانیزه کاشان 96/11/17

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/35 1,000 __
0/40 1,000 41,600
0/45 1000 __
0/45 1250 __
0/50 1000 39,800
0/50 1250 __
0/55 1000 __
0/55 1250 __
0/60 1000 39,600
0/60 1250 39,400
0/70 1000 38,900
0/70 1250 39,100
0/80 1000 38,900
0/80 1250 38,900
0/90 1000 38,400
0/90 1250 38,400
1/00 1000 38,400
1/00 1250 38,400
1/25 1000 38,400
1/25 1250 38,400
1/50 1000 38,400

قیمت ورق گالوانیزه کاشان


Faraz Trading Group © 2019