• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

ورق گالوانیزه کاشان97/02/26

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
0/35 1,000 __
0/40 1,000 46,400
0.40 1250 45,800
0/50 1000 43,100
0/50 1250 43,000
0/55 1000 __
0/55 1250 __
0/60 1000 42,500
0/60 1250 42,500
0/70 1000 42,000
0/70 1250 42,000
0/80 1000 41,500
0/80 1250 41,500
0/90 1000 41,000
0/90 1250 41,000
1/00 1000 41,000
1/00 1250 41,000
1/25 1000 41,200
1/25 1250 41,000
1/50 1000 41,000

قیمت فروش ورق گالوانیزه کاشان