• 88612836-39 021
  • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
  • info@faraztg.com

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/38 1000 94,000
0/48 1000 80,500
0/48 1250 80,000
0/58 1000 __
0/58 1250 73,500
0/68 1000 74,000
0/68 1250 72,600
0/78 1000 72,500
0/78 1250 71,500
0/88 1000 71,500
0/88 1250 71,400
0/98 1250 71,500

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1,000 89,200
0.45 1000 86,300
0.45 1250 83,000
0/50 1000 81,000
0/50 1250 81,200
0/55 1000 __
0/60 1000 75,300
0/60 1250 75,000
0/70 1000 73,300
0/70 1250 73,000
0/80 1000 71,000
0/80 1250 83,500
0/90 1000 71,600
0/90 1250 71,500
1/00 1000 71,600
1/00 1250 71,800
1/25 1000 71,000
1/25 1250 __
1/50 1000 72,500

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
ضخامت ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/40 1000 88,500
0/50 1000 80,200
0/50 1250 80,500
0/60 1000 75,000
0/60 1250 74,500
0/70 1000 73,000
0/70 1250 72,800
0/80 1000 70,500
0/80 1250 73,000
0/90 1000 71,400
0/90 1250 71,300
1/00 1000 71,000
1/00 1250 71,300
1/25 1000 70,800
1/25 1250 72,500
1/50 1000 72,200
1/50 1250 71,000
2/00 1000 72,000
2/00 1250 __

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  ابعاد(MM) قیمت تهران (ريال)
0/38 1000 95,000
0/48 1000 78,300
0.50 1250 77,300
0/58 1000 __
0/58 1250 76,300
0/68 1000 73,300
0/68 1250 73,300
0/78 1000 73,300
0/78 1250 73,300
0/88 1000 73,300
0/88 1250 73,300
0/98 1250 73,300