• 88612836-39 021
 • شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17:30 | پنجشنبه 9 الی 13
 • info@faraztg.com
 • آمار معاملات فولاد مبارکه در بورس کالا دوشنبه 97/01/20

  ورق گرم B :
   تقاضا: 94930تن
  عرضه:48400 تن
   قیمت میانگین:   29283 ریال
  افزایش قیمت 12 درصد

  ورق گرم C:
  تقاضا:95260 تن
  عرضه: 36300تن
  به قیمت 27063
  افزایش قیمت 10 درصد

  ورق سرد:
  تقاضا: 11100 تن
  عرضه:  4000 تن
  به قیمت  30774 ریال
  افزایش قیمت 10 درصد

  ورق گالوانیزه:
  تقاضا: 7000تن
  عرضه:  2200 تن
  به قیمت 38534 ریال
  افزایش قیمت 10 درصد

  ورق قلع اندود:
  تقاضا: 1550 تن
  عرضه:  350 تن
  به قیمت 44616 ریال
  افزایش قیمت 10درصد

 • آمار معاملات فولاد مبارکه در بورس کالا دوشنبه بیست و پنجم دی ماه

  ورق گرم B :
   تقاضا: 90970 تن
  عرضه:50380 تن
  به قیمت میانگین رقابتی 24487 ریال
  کاهش قیمت نسبت به میانگین عرضه قبل :80ریال
  افزایش قیمت نسبت به پایه فولاد مبارکه687 ریال
   
  ورق گرم C:
  تقاضا:12540تن
  عرضه: 25300تن
  به قیمت پایه 23500ريال

  ورق سرد:
  تقاضا: 2100تن
  عرضه: 2600تن
  به قیمت پایه 27977ريال

  آمار معاملات مچینگ مبارکه در بورس کالا 96/10/25

  ورق گرم B :
  عرضه:60921 تن
  قیمت:24567 ریال
   
  ورق گرم C:
  عرضه: 9989 تن
  قیمت:23500ریال


  ورق سرد:
  عرضه:44623 تن
  قیمت:27977ريال


  ورق گالوانیزه:
  عرضه:9421 تن
  قیمت:34280 ریال

  ورق قلع اندود:
  عرضه:5261 تن
  قیمت:39561 ریال

 •  

  گزارش بورس فلزات به تاریخ 96/11/09

  ورق گرم B :(افزایش583ریال نسبت به عرضه قبلی)
   تقاضا: 25520 تن
  عرضه:50380 تن
  به قیمت میانگین رقابتی 25070 ریال

  ورق گرم C:(بدون تغییر قیمت)
  تقاضا:15400
  عرضه: 25300 تن
  به قیمت پایه 23500 ریال

  ورق سرد:(بدون تغییر قیمت)
  تقاضا: 2800 تن
  عرضه: 6000 تن
  به قیمت پایه 27977 ریال

  ورق گالوانیزه:(31ریال افزایش)
  تقاضا: 3850 تن
  عرضه: 3500 تن
  به قیمت میانگین رقابتی:34311 ریال

  ورق قلع اندود:(بدون تغییر قیمت)
  تقاضا:400 تن
  عرضه:1700 تن
  به قیمت پایه 39561 ریال