یورو جایگزین دلار شد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به دستور هیئت دولت که به ریاست رئیس جمهور در روز چهار شنبه تشکیل شد، مقرر گردید یورو از این به بعد جایگزین دلار در کلیه تکالیف ارزی شود..

بدین ترتیب بانک مرکزی پس از این موظف است نرخ برابری ریال

در مقابل یورو را به صورت منظم هر روز اعلام و مدیریت نماید. کلیه وزارت خانه ها شرکت ها و سازمانهای دولتی موظف شدند برای گزارشات خود و منتشر کردن آمار ها ارز 

یورو  را مبنا قرار بدهند.


Faraz Trading Group © 2019